Atcheson, Topeka & Santa Fe 3759 - Kingman,  Arizona